5SV3624-4

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 40A; 230V; 300mA; 1FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm

Fiyat: $17.556,00

Açıklama

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 40A; 230V; 300mA; 1FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm