5SV3346-4

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 63A; 400V; 30mA; 3FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm

Fiyat: $32.946,00

Açıklama

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 63A; 400V; 30mA; 3FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm