5SV3342-4

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 25A; 400V; 30mA; 3FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm

Fiyat: $22.633,00

Açıklama

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 25A; 400V; 30mA; 3FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm