5SV3322-4

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 25A; 230V; 30mA; 1FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm

Fiyat: $17.334,00

Açıklama

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 25A; 230V; 30mA; 1FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm