5SV3321-4

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 16A; 230V; 30mA; 1FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm

Fiyat: $17.294,00

Açıklama

SIQUENCE SERİSİ HATA AKIMI KORUMA ANAHTARI (FREKANS KONVERTÖRLERİ, UPS SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR vs); 16A; 230V; 30mA; 1FAZ+NÖTR; TİP B,K, 70mm